Obrázek pozadí

Novela zákona o daních z příjmu se týká i vašeho životního pojištění

Rádi bychom vás informovali o novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která se dotýká i životního pojištění. Jedná se o relativně jednoduchou změnu podmínek daňové uznatelnosti jednotlivých smluv soukromého životního pojištění, se kterou bychom vás chtěli seznámit a detailněji vysvětlit její dopady. Novela vešla v účinnost již od 1. 1. 2015. Jakékoliv otázky, na které zde nenaleznete odpovědi, vám zodpoví váš pojišťovací poradce případně klientská linka pojišťovny 800 100 777

 

Týká se novela zákona o daních z příjmů i mého životního pojištění?

Ano, v případě, že ke své pojistné smlouvě životního pojištění dostáváte daňové potvrzení, protože vám z ní vzniká nárok na uplatnění daňové úlevy, nebo v případě, že vám na životní pojištění přispívá zaměstnavatel.

Co je cílem novely zákona o daních z příjmů?

Novela má za cíl ještě více motivovat klienty k tomu, aby daňové úlevy spojené s životním pojištěním zodpovědně využívali výhradně za účelem finančního zabezpečení ve stáří, a to včetně příspěvků zaměstnavatele.

Co se konkrétně mění?

K současným podmínkám, které musí daňově zvýhodněné životní pojištění splňovat, tedy pojistná smlouva sjednaná nejméně do 60 let věku a nejméně na 5 let, od 1. 1. 2015 přibyla i podmínka, že pojistná smlouva nesmí umožňovat výběry finančních prostředků v době trvání pojištění. Tím má být zajištěno, že daňové výhody spojené s životním pojištěním budou vázány výhradně na zajištění na stáří a budou je využívat jen ti klienti, kteří se vědomě rozhodli, že životní pojištění za tímto účelem využívat chtějí.

Od 1. 1. 2015 není tedy možné si zachovat současně možnost výběrů finančních prostředků z pojistné smlouvy životního pojištění a zároveň mít smlouvu v daňově zvýhodněném režimu, který je podmínkou pro možnost uplatňování daňových úlev a pro možnost daňově osvobozených příspěvků zaměstnavatele.

 

Co tedy mohu očekávat? Co bych měl/a udělat?

Pokud vaše pojistná smlouva životního pojištění neumožňuje výběry finančních prostředků, tak se pro vás nic nemění.

1. Každý rok od ČSOB Pojišťovny dostávám daňové potvrzení, sám uplatňuji daňové úlevy, moje pojistná smlouva umožňuje výběry, ale zaměstnavatel mi na ni nepřispívá.

Budete-li chtít využívat daňového zvýhodnění svého životního pojištění i nadále, tj. za rok 2015 a následující roky, bude třeba vaši pojistnou smlouvu uvést do souladu s novým zákonným požadavkem.

Pojišťovna vám společně s daňovým potvrzením za rok 2014 pošle i návrh dodatku o zrušení práva na výplatu z (kapitálové) hodnoty pojištění (dále jen „dodatek). Dopis očekávejte v období od poloviny ledna do začátku února 2015. Kromě daňového potvrzení v něm najdete dvě vyhotovení návrhu dodatku k vaší pojistné smlouvě, průvodní dopis a odpovědní obálku s adresou ČSOB Pojišťovny.

a) Pokud jste rozhodnuti pokračovat v uplatňování daňových úlev i nadále, podepište obě vyhotovení přiloženého dodatku nejpozději do 31. 3. 2015, současně vyplňte i datum, kdy dodatek podepisujete, a místo, kde ho podepisujete. Vaším podpisem je dodatek k pojistné smlouvě uzavřen. Jedno vyhotovení podepsaného dodatku nám prosím zašlete obratem zpět (nejpozději však do 10. 4. 2015), a to:
- buď v přiložené odpovědní obálce,
- nebo ho můžete naskenovat a poslat nám ho elektronicky na e-mailovou adresu dodatek@csobpoj.cz.

Druhé vyhotovení dodatku si pečlivě uschovejte.

Z vaší smlouvy si budete moci uplatňovat daňové úlevy i v následujících letech, ale nebudete moci provádět výběry (bohužel ani výběry z mimořádných vkladů; zákonný požadavek je, aby pojistná smlouva neumožňovala výběr finančních prostředků jako takový). Pokud se rozhodnete pro pokračování daňových úlev, neznamená to, že se ke svým penězům nebudete moci už nikdy dostat (viz bod 2). Dodatek je však nezbytné uzavřít do zákonného termínu 31. 3. 2015 včetně, jen tak si zajistíte možnost uplatnění daňové úlevy za celý rok 2015.

 

b) Pokud se rozhodnete v uplatňování daňových úlev nepokračovat, není potřeba, abyste cokoliv činili. Pokud od vás neobdržíme dodatek zpět, ponecháme vaši pojistnou smlouvu beze změny, tj. s možností výběrů finančních prostředků, ale za rok 2015 a další vám nebudeme moci poslat daňové potvrzení a vy nebudete mít možnost daňové úlevy nadále uplatňovat. Na pojistnou smlouvu, u níž bude ponechána možnost výběrů, nemůže v režimu daňového osvobození nikdy přispívat zaměstnavatel (viz více bod 3). Vaše finanční prostředky na pojistné smlouvě však zůstanou volné.

Na uplatnění daňového odpočtu na základě daňového potvrzení za rok 2014 nebude mít vaše rozhodnutí žádný vliv. Pro uplatnění daňových výhod za rok 2014 platí pravidla platná do 31. 12. 2014.

 

2. Jak se mám rozhodnout – uplatňovat nebo neuplatňovat svoji daňovou úlevu - a co vlastně mám dělat?

Základním doporučením je ponechat si existující smlouvu životního pojištění, nepodléhat případným tlakům na její rušení a v případně potřeby kontaktovat svého pojišťovacího poradce nebo klientskou linku pojišťovny, kde vám zodpoví všechny vaše dotazy. Nadále čerpáte všechny výhody, které vám sjednaná pojistná smlouva nabízí, včetně zvolené pojistné ochrany, garancí a podobně.

Při dalším rozhodování vezměte v úvahu, že jedinou změnou, kterou novela zavádí, je omezení dostupnosti finančních prostředků tak, aby byl podpořen význam životního pojištění jako produktu pro dlouhodobé zajištění na stáří a aby byl naplněn základní smysl daňových úlev.

Pokud se rozhodnete pro pokračování daňových úlev, neznamená to, že se ke svým penězům nebudete moci už nikdy dostat. Pokud byste se dostali do situace, že ze svých „rezerv na horší časy" budete finanční prostředky přece jen potřebovat, dodatek lze kdykoliv zrušit a výběr provést. Nově vám vzniká povinnost dodanit daňové úlevy uplatněné až za rok 2015 a roky následující, maximálně však 10 let zpátky. Daňových úlev za rok 2014 a předchozí roky se zpětné dodanění v důsledku výběru realizovaného od 1. 1. 2015 naštěstí netýká. Rovněž výběry realizované před 1. 1. 2015 pro vás nepředstavují žádnou povinnost dodanění již uplatněných daňových úlev.

Pokud vám však na pojistnou smlouvu, z které uplatňujete vlastní daňové úlevy, současně přispívá i zaměstnavatel, povinnost dodanění při výběru je širší – viz následující bod.

 

3. Na životní pojištění mi přispívá zaměstnavatel

Již koncem roku 2014 jsme vám poslali dodatek umožňující zachování daňového zvýhodnění, a tedy možnost příspěvku zaměstnavatele na vaši pojistnou smlouvu. Přejete-li si obnovit možnost výběrů z (kapitálové) hodnoty pojištění, tedy zrušit dodatek k pojistné smlouvě a vzdát se tak daňového zvýhodnění životního pojištění, informujte o tom co nejdříve nás i vašeho zaměstnavatele.

Upozorňujeme, že případným zrušením dodatku by vaše smlouva ztratila možnost daňově osvobozených příspěvků zaměstnavatele. Pokud se přesto pro tento krok rozhodnete, informujte ihned svého zaměstnavatele. Od 1. 1. 2015 již není možné mít pojistnou smlouvu v daňově zvýhodněném režimu, který je podmínkou pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele, a současně si u ní zachovat možnost výběrů.

Novela také zavádí novou povinnost, že všechny příspěvky zaměstnavatele poskytnuté po 1. 1. 2015 nebudou při porušení podmínek daňového zvýhodnění (tj. při výběru nebo při zákonem definovaném předčasném ukončení smlouvy) daněny pojišťovnou srážkovou daní, ale budete je muset sami dodanit podáním vlastního daňového přiznání k dani z příjmů, a to až 10 let zpátky, maximálně do 1. 1. 2015. Příspěvků zaměstnavatele poskytnutých před 1. 1. 2015 se nová povinnost naštěstí netýká, na ty dopadá srážková daň, kterou za vás odvádí pojišťovna.

Nikdy však nezapomeňte o jakémkoliv porušení podmínek daňového zvýhodnění neprodleně informovat svého zaměstnavatele, který vám na životní pojištění přispívá, tuto povinnost vám ukládá přímo zákon o dani z příjmů.

 

4. Daňové úlevy neuplatňuji, ačkoliv každý rok od ČSOB Pojišťovny dostávám daňové potvrzení, ani zaměstnavatel mi na životní pojištění nepřispívá.

Daňové potvrzení posíláme všem klientům, jejichž pojistná smlouva splňuje podmínky daňové zvýhodnění. Informaci, že své daňové potvrzení nevyužíváte, bohužel k dispozici nemáme, a tak i vy obdržíte společně s daňovým potvrzením za rok 2014 i dodatek k pojistné smlouvě (viz bod 1).

Pokud dále nechcete daňové zvýhodnění využívat, není potřeba žádného úkonu z vaší strany.

Pokud ale chcete začít využívat daňové zvýhodnění, použijte postup z bodu 1.