Obrázek pozadí

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů při zpracování osobních údajů ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen holdingu ČSOB

Dle ustanovení § 18 odst. 2, § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen ČSOB Pojišťovna) provádí zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona a takovýchto osobních údajů je pro ni třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), ČSOB Pojišťovna povinna zajistit zpřístupnění informací týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 35 zákona, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

Z důvodu naplnění tohoto zákonného požadavku, ČSOB Pojišťovna níže informuje o účelu zpracování osobních údajů, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a době jejich uchování.

Účel zpracování osobních údajů

Pro činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zejména rozumí:

 • jednání o smluvním vztahu s ČSOB Pojišťovnou,
 • uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu,
 • správa pojištění,
 • poskytování plnění z pojistných smluv,
 • zprostředkovatelská činnost,
 • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob,
 • šetření pojistných událostí.

Dále je účelem zpracování:

 • ochrana důležitých zájmů subjektů údajů
 • oprávněné zveřejňování osobních údajů;
 • ochrana práv ČSOB Pojišťovny (prevence kriminality, kamerové sledování)
 • statistické účely,
 • archivnictví vedené na základě zvláštního zákona
 • jiné posuzování zdravotního stavu subjektu údajů,
 • nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů,
 • osobní údaje zpracovávané se souhlasem subjektu údajů,
 • předávání osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona.

Kategorie subjektů údajů

Zákazníci (klienti) ČSOB Pojišťovny - účastníci pojištění zejména pojistník, pojištěný, poškozený, oprávněná osoba Zaměstnanci ČSOB Pojišťovny

Osoby s jiným vztahem k ČSOB Pojišťovně:

 • osoby činné pro ČSOB Pojišťovnu na základě smlouvy o obchodním zastoupení
 • osoby činné pro ČSOB Pojišťovnu na základě jiného smluvního vztahu.

Kategorie osobních údajů

 • Adresní a identifikační údaje - jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, statní příslušnost, adresa trvalého bydliště, tel. spojení domů do zaměstnání
 • Citlivé údaje - informace o zdravotním stavu
 • Popisné údaje - vzdělání, předchozí zaměstnání, bankovní spojení
 • Údaje o jiné osobě - adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítěte, jiné osoby.

Kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány

Na základě souhlasu subjektu údajů je možno sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

Subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny od ČSOB Pojišťovny požadovat sdělení osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů

Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu pojištění.

Práva subjektů osobních údajů při zpracování osobních údajů

ČSOB Pojišťovna jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením § 11 zákona o ochraně osobních údajů informuje subjekty údajů, o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů následovně:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. O tuto informaci může subjekt údajů požádat prostřednictvím kontaktů uvedeným na internetových stránkách ČSOB Pojišťovny.
 • Obsahem informace je vždy sdělení o:
  • účelu zpracování osobních údajů,
  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  • příjemci, případně kategoriích příjemců.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo na přístup k osobním údajům

 • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle předchozího odstavce shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
 • Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.