Hromadné pojistné smlouvy - cestovní pojištění

Hromadné pojistné smlouvy - cestovní pojištění

Vzdělávací kurz

Zákon o distribuci pojištění a zajištění nové informační povinnosti pojistníka

Zákonná povinnost se vztahuje na činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným, pokud je provozována tzv. podnikatelským způsobem dle § 4 ZDPZ.

Tato nová zákonná povinnost se tak v praxi týká zejména hromadných (též flotilových) pojistných smluv (HPS) produktů:

 • HPS Rento

 • HPS Cestovní pojištění pro zaměstnance

 • HPS Cestovní pojištění pro cestovní kanceláře

 • HPS Odpovědnost zaměstnanecká

 • Hromadné úrazové pojištění (HUP)

Obecné povinnosti pojistníka

 • Povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se pojistník o pojištěném dozvěděl,

 • Zákaz přijmout nebo nabídnout pěněžní či nepeněžní výhodu, která by byla v rozporu s uvedenými povinnostmi (např. přijetí peněz za předání informací o pojištěném),

 • Aktivně se zajímat o pojistné potřeby, požadavky a cíle pojištěného, aby pojistník dobře rozhodl o uzavření/ ukončení a případných parametrech pojištění k NEJ krytí potřeb pojištěného.

Povinnosti pojistníka ve vztahu k pojištěnému

 • Seznámit pojištěného s podrobnými informacemi o pojistném produktu, které jsou obsahem      Infolistu a nově též IPIDu (předat fyzicky, nebo e-mailem, nebo odkazem na web pojistníka),

 • Upozornit pojištěného na důsledky pojistného vztahu s důrazem na to, že pojištěný není zároveň pojistníkem (tzn., že trvání pojistné smlouvy, výpověď atd. jsou na vůli pojistníka),

 • Seznámit pojištěného se stavem, že právě pojistník o něj bude pečovat maximálně odborně a s péčí (v podstatě se stává „poradcem“ za danou oblast pojištění),

 • Sdělit pojištěným, že s nimi o náležitostech pojištění bude komunikovat čestně, kvalifikovaně a spravedlivě a stejně tak i výstižným a srozumitelným způsobem

 • Zákaz používat v komunikaci s pojištěným nejasné, nepravdivé nebo zavádějící informace

Povinnosti pojistníka ve vztahu k pojistiteli (ČSOB Pojišťovně)

 • V každé hromadné smlouvě je zakotveno právo pojistitele:

  • vstupovat do prostor pojistníka (po předchozím upozornění) nebo jím využívaných prostor a pořizovat zde dokumentaci,

  • kontaktovat pojištěné a zájemce o pojištění ve věci kontroly splnění povinností pojistníka,

  • vyžádat si od pojistníka dokumentaci o plnění zákonných povinností (foto, písemné doklady, atd.)

 • Pojistník se v HPS zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti k plnění kontrolní činnosti pojistitele dle zákona.

Podmínky, které musí naplňovat pojistník

 • Pojistník musí splnit podmínku pojistného zájmu v souladu s § 4 odst. 7 (pojištěnými jsou zaměstnanci, členy zájmového sdružení, pojištění souvisí s prodávaným zbožím či poskytovanou službou pojistníka apod),

 • Pojistník nesmí nabízet a sjednávat rezervotvorná ŽP,

 • Při porušení povinností pojistníka hrozí sankce až 10 mil. Kč

  • Činnost nabízení pojištění v rámci HPS mohou vykonávat jen pracovníci pojistníka či jiné osoby jednající za pojistníka, které mají přiměřené odborné znalosti a dovednosti. Základem k jejich získání je seznámení se s touto prezentací ČSOB Pojišťovny (dále „školící materiál“).

  • Pojistník HPS je povinen prokazatelně doložit pojistiteli či dohledovému orgánu, že osoba za něj jednající ve vztahu k pojištěným osobám HPS byla seznámena s tímto školícím materiálem.

Obecný postup při pojistné události

Hlášení škodní události je vždy nezbytné provádět bezodkladně, jakmile se o ní pojištěný dozví.

Informace k postupu a hlášení vybraných škodných událostí je možné provést na infolince 466 100 777 (v pracovní dny mezi 8 a 18 h).

Informace jsou k dispozici také na webové adrese www.csobpoj.cz/skody-a-pojistne-udalosti

Bližší postup je uveden u informací k jednotlivým produktům.

Cestovní pojištění

 

HS Cestovní pojištění pro podniky a organizace

 

Pro koho je určeno?

Hromadné cestovní pojištění je určeno pro zaměstnance (popř. i osoby v pracovněprávním poměru pojistníka) při jejich pracovních cestách do zahraničí, členy nebo studenty pojistníka při jejich cestách do zahraničí.

Pojištění jednotlivých osob probíhá formou zaslání Seznamu pojištěných osob - součást uzavírané hromadné pojistné smlouvy (dále také jen „HPS“).

 

Územní rozsah pojištění:

 • Evropa

 • celý svět

 

Varianty pojištění

 • Krátkodobé cesty

 • Přenosné roční karty – max. doba jednoho výjezdu do zahraničí 45 dní

 • Nepřenosné roční karty – max. doba jednoho výjezdu do zahraničí 45 dní

U krátkodobého pojištění je minimální doba pojištění 1 den, přesná specifikace „od-do“ je zasílána v seznamu pojištěných osob.

Roční karty jsou sjednány na pojistnou dobu 1 rok. Počet výjezdů do zahraničí není omezen, max. doba jednoho výjezdu nesmí překročit 45 dní.

Jednotlivé varianty pojištění včetně limitů pojistného plnění/pojistných částek jsou blíže specifikovány v HPS a klient si může zvolit, které jsou pro jeho účely nejvhodnější.

 

Standardně jsou nabízeny varianty obsahující:

 • Pojištění léčebných výloh

 • Pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za újmu, zavazadel, přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel/letu

Pojištění se automaticky vztahuje na provozování Rekreačních sportů. Pojištění Zimních nebo Rizikových sportů musí být speciálně ujednáno v HPS. Pojištění se nevztahuje na provozování Nepojistitelných sportů. Jednotlivé kategorie sportů jsou blíže popsány v pojistných podmínkách – součást uzavírané HPS.

 

Hlášení škodné události:

V případě úrazu nebo onemocnění v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistenční služba poskytne všechny potřebné informace, doporučí zdravotnické zařízení v místě pobytu.

Kontakt na asistenční službu
ČSOB Pojišťovna asistence
tel: +420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pojištění je možné kontaktovat informační linku ČSOB Pojišťovny na telefonu 466 100 777 nebo emailu: info@csobpoj.cz.

HS Cestovní pojištění pro cestovní kanceláře a agentury

 

Pro koho je určeno?

Hromadné cestovní pojištění pro cestovní kanceláře a agentury je určeno pro klienty cestovních kanceláří a agentur.

Pojištění jednotlivých osob probíhá formou zaslání Seznamu pojištěných osob - součást uzavírané hromadné pojistné smlouvy (dále také jen „HPS“).

 

Územní rozsah pojištění:

 • Evropa

 • celý svět

 

Varianty pojištění

 • Krátkodobé cesty

Minimální doba pojištění je 1 den, přesná specifikace „od-do“ je zasílána v seznamu pojištěných osob.

Jednotlivé varianty pojištění včetně limitů pojistného plnění/pojistných částek jsou blíže specifikovány v HPS a klient si může zvolit, které jsou pro jeho účely nejvhodnější.

 

Standardně jsou nabízeny varianty obsahující:

 • Pojištění léčebných výloh

 • Pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za újmu, zavazadel, přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel/letu

 • Pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za újmu, zavazadel, přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel/letu a stornopoplatků

Pojištění se automaticky vztahuje na provozování Rekreačních sportů. Pojištění Zimních nebo Rizikových sportů musí být speciálně ujednáno v HPS. Pojištění se nevztahuje na provozování Nepojistitelných sportů. Jednotlivé kategorie sportů jsou blíže popsány v pojistných podmínkách – součást uzavírané HPS.

 

Hlášení škodné události:

V případě úrazu nebo onemocnění v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistenční služba poskytne všechny potřebné informace, doporučí zdravotnické zařízení v místě pobytu.

Kontakt na asistenční službu
ČSOB Pojišťovna asistence
tel: +420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pojištění je možné kontaktovat informační linku ČSOB Pojišťovny na telefonu 466 100 777 nebo emailu: info@csobpoj.cz.

Dokumentace

Jaké dokumenty jsou se vstupem do pojištění vytvářeny, podepisovány a předávány klientovi

 • Dokumenty pro pojistníka:
  • záznam z jednání (v režii obchodu)
  • pojistná smlouva (tvoří se ve wordu)
  • součástí HPS jsou ve formě přílohy všechny další potřebné dokumenty – pojistné podmínky, Infolist, IPID, Kartička asistence
 • Dokumenty pro Pojišťovnu:
  • záznam z jednání
  • HPS