Udržitelnost v ČSOB Pojišťovně

Udržitelnost v ČSOB Pojišťovně

Neživotní pojištění

Pojistíme váš elektromobil či hybridní vůz, domácnost i stavbu.

Životní pojištění

Podporujeme udržitelnou ekonomiku a sdílíme informace o úrovni udržitelnosti našich investičních aktivit a o tom, do jaké míry jsou nabízené finanční produkty udržitelné pro naše klienty.

Dobrovolnictví

Dlouhodobě podporujeme dobrovolnictví a přispíváme na různé dobročinné projekty.

ČSOB Pojišťovna hraje významnou roli na poli pojišťovnictví. Naše firemní hodnoty - smysluplnost, férovost, radost - jsou základem našeho každodenního jednání, jsou hnací silou za naší touhou přinášet hodnotu, jednat spravedlivě a vytvářet inspirativní a podporující firemní prostředí. Prostřednictvím široké nabídky pojištění pomáháme naše klienty ochránit před nejrůznějšími negativními vlivy a katastrofami, které mohou v životě kohokoliv z nás nastat. Směřujeme k dlouhodobému přístupu, který reflektuje naše závazky nejen v oblasti podnikání, ale také vůči životnímu prostředí, v němž žijeme. Věříme, že podpora udržitelnosti je klíčová pro dlouhodobou prosperitu nejen naší společnosti, ale i celého světa. Zapojujeme se do aktivit a projektů ochrany životního prostředí a sledujeme vliv našich činností na planetu.

V současné době je důležité aktivně chránit svůj majetek s ohledem na neustálé výzvy klimatických změn. Předcházení možným škodám způsobeným extrémními povětrnostními podmínkami, jako jsou extrémní vítr, povodně či krupobití, hrají klíčovou roli v udržení finanční stability a bezpečnosti. Investice do preventivních opatření a vhodného pojištění pomohou k ochraně vašeho majetku před riziky spojenými s klimatickými změnami a poskytnou klid v dobách nejistoty.

Společenská odpovědnost je pro nás neodmyslitelná součást firemní kultury. Dlouhodobě podporujeme a přispíváme na různé dobročinné projekty, ale také aktivně podporujeme naše zaměstnance v oblasti dobrovolnictví, abychom společně přispěli k pozitivním změnám ve společnosti. Zaměstnanci ČSOB Pojišťovny mají každoročně možnost využít dva dny v rámci firemního dobrovolnictví. Naši zaměstnanci pravidelně přispívají svým dobrovolnickým úsilím a společně odpracovali za rok 2023 stovky hodin.

Mobilita

 

V rámci pojištění Naše auto je komplexně pojištěn i elektromobil.
 

 • Součástí pojistného krytí elektromobilu je i trakční baterie
 • Pojištění se vztahuje i na příslušenství k nabíjení vozidla
 • V případě vybité baterie zajistíme odtah k nejbližšímu nabíjecímu místu


V rámci pojištění majetku Náš domov jsou pojištěny:
 

 • Příslušenství domácnosti nebo další stavby na pozemku (garáž, dílna, zahrada,...), ale také vaše auto nebo motorka, které jsou zaparkované u domu - příčina požáru může být nejenom vlivem pojištěné stavby, ale i vlivem auta (např. při nabíjení elektromobilu)
 • Nabíjecí stanice Wallbox
 • Jízdní kola

 

Koloběžky, segwaye, longboardy, jednokolky


Od 1. 4. 2024 je povinné mít sjednané povinné ručení, pokud:
 

 • Maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, nebo
 • provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h


Elektrokola povinné ručení mít nemusí. Pokud máte obavu, že při jízdě způsobíte škodu, sjednejte si pojištěním občanské odpovědnosti.
 

Pojištění domácnosti Náš domov

 

Cykloasistence


V případě poruchy kola nebo elektrokola, zajistíme opravu na místě nebo odvoz po ČR na vzdálenost max. 50 km.
 

Servis tepelných čerpadel a klimatizací


Asistenční služby na servis tepelných čerpadel a klimatizace pro všechny varianty pojištění bez nutnosti připojištění.
 

Pojištění povodně a záplavy


Pojistíme majetek i ve 4. povodňové zóně, pokud místo pojištění nebylo v posledních 20 letech povodní zasaženo.
 

Pojištění stavby Náš domov

 

NOVINKA: Ekologické zvýhodnění


V případě větší škody proplatíme nejen náklady na opravu stavby, ale navíc i náklady na její ekologickou modernizaci, např. na tepelné čerpadlo či zateplení.
 

Nadstandardní asistence už v základu


Kromě řešení havarijních situací nebo odemčení dveří nově nabízíme také možnost opravy tepelného čerpadla a klimatizace.

Co je ekologické zvýhodnění?


Jedná se o nové pojištění v rámci pojištění staveb, díky kterému v případě větší škody (nad 50 % z pojistné částky) uhradíme kromě pojistného plnění z pojištění stavby také prostředky na ekologickou modernizaci domu.

Klient může získat prostředky navíc a svou poškozenou stavbu si rovnou zmodernizovat a snížit tak její energetickou náročnost!

Do 10 % z pojistné částky, max. do výše 200 000 Kč uhradíme:

 

 •  zateplení střechy a vnější fasády

 •  zateplení oken trojsklem

 •  tepelné čerpadlo

 •  fotovoltaická elektrárna

 •  solární termické kolektory

 •  jednotky řízeného větrání

 •  systém na zadržování šedé či dešťové vody

 •  zelené střechy

Rady a tipy, jak ušetřit energie!

 

Zemědělské pojištění


Pro klienty, kteří hospodaří v režimu EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, nabízíme ZDARMA:

Pojištění odcizení skotu

 • Vztahuje se na pastevně chovaný skot, který je chován na pastvě s funkčním ohradníkem
 • Limit 10 % z pojistné částky, max 200 000 Kč


Pojištění odpovědnosti za škodu

 • Odpovědnost za škody způsobené pastevně chovaným skotem mimo pastvu / funkční ohradník
 • Limit 200 000 Kč se spoluúčastí 10 000 Kč

Životní pojištění

 

Dodržováním nařízení (EU) 2019/2088, známé jako "SFDR", které vyžaduje zveřejňování informací o udržitelnosti našich investic jako finanční instituce podporujeme udržitelnou ekonomiku. Toto nařízení nám umožňuje sdílet informace o úrovni udržitelnosti našich investičních aktivit a zároveň zhodnocovat, do jaké míry jsou naše nabízené finanční produkty udržitelné pro naše klienty

ČSOB Pojišťovna integruje hlavní ukazatele nepříznivých dopadů (PAI), jak je popsáno v Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb (SFDR), jakož i zásady pro identifikaci a stanovení priorit nepříznivých dopadů na udržitelnost. V rámci procesu sjednání investičního životního pojištění vyhodnocujeme preference klientů týkajících se udržitelného investování. Bereme v potaz možné nepříznivé dopady rizik udržitelnosti ve výběru produktů, u kterých poskytujeme radu a systematicky rozšiřujeme naše portfolio společensky odpovědných investic (SRI).

Přihlédnutím k PAI indikátorům má klient možnost aktivně vybírat, které konkrétní aspekty udržitelnosti jsou pro něj klíčové a na základě této volby pak upravit vlastnosti své investice.

Mezi PAI indikátory patří například:
 

 • Emise skleníkových plynů
 • Biologická rozmanitost
 • Uhlíková stopa
 • Emise do vody
 • Nebezpečný a radioaktivní odpad
 • Expozice vůči společnostem působícím v odvětví fosilních paliv
 • Spotřeba a výroba energie z neobnovitelných zdrojů
 • Sociální a zaměstnanecké otázky
 • Dodržování lidských práv
 • Boj proti korupci a úplatkářství

 

Identifikované hlavní ukazatele nepříznivých dopadů jsou důležitou součástí našeho přístupu k udržitelnému investování. V rámci svých závazků v oblasti udržitelnosti uplatňuje skupina KBC přísná etická omezení týkající se investic. V obecné politice prověřování zvažujeme aspekty environmentální, sociální i zásady správy a řízení společnosti.

Rovněž zveřejňujeme, jak přistupujeme k investicím z hlediska udržitelnosti jako účastník finančního trhu a jako pojišťovací poradce (informace dle čl. 4 nařízení SFDR).

EU Taxonomie


EU Taxonomie je jednotný klasifikační systém, jehož cílem je identifikovat udržitelné ekonomické aktivity a podpořit přechod k bezemisní ekonomice. Aby činnost byla v souladu s EU Taxonomií, společnosti musí zajistit, že jejich aktivity přispívají k jednomu ze šesti environmentálních cílů, nepoškozují významně ostatní cíle a splňují minimální (sociální) záruky jako je např. dodržování lidských práv.

Environmentální cíle:
 

 1. Zmírňování změny klimatu
 2. Přizpůsobení se změně klimatu
 3. Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
 4. Přechod na oběhové hospodářství
 5. Prevence a omezování znečištění
 6. Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů


Společnosti budou povinné reportovat podíl svých aktivit, např. investic, které jsou v souladu s EU Taxonomií. Tím se zvýší transparentnost a zabrání se greenwashingu.

Včely na střeše naší budovy

 

Kromě jiných aktivit, které máme ve firmě zakořeněné, jsme umístili na zelenou střechu naší budovy v Pardubicích včely, o které se starají dva zaměstnanci Pojišťovny. O včely pečují takovým způsobem, aby se měly co nejlépe, tím přispívaly životnímu prostředí a podporovaly biodiverzitu v okolí naší firmy.

Medu vytáčí jen takové množství, aby včelám zbylo dostatečné množství pro vlastní spotřebu. Pro zájemce z řad zaměstnanců pořádají včelařské přednášky, při kterých prezentují zajímavosti z chovu včel a vysvětlují, jak obtížné je pro včely a ostatní užitečný hmyz překonávat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.

Výtěžek z prodeje medu je věnován na dobročinné účely.

Dokumenty ke stažení