Odpovědnost zaměstnance- hromadné pojistné smlouvy

Hromadné pojistné smlouvy - odpovědnost zaměstnance

Vzdělávací kurz

Zákon o distribuci pojištění a zajištění nové informační povinnosti pojistníka

Zákonná povinnost se vztahuje na činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným, pokud je provozována tzv. podnikatelským způsobem dle § 4 ZDPZ.

Tato nová zákonná povinnost se tak v praxi týká zejména hromadných (též flotilových) pojistných smluv (HPS) produktů:

 • HPS Rento

 • HPS Cestovní pojištění pro zaměstnance

 • HPS Cestovní pojištění pro cestovní kanceláře

 • HPS Odpovědnost zaměstnanecká

 • Hromadné úrazové pojištění (HUP)

Obecné povinnosti pojistníka

 • Povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se pojistník o pojištěném dozvěděl,

 • Zákaz přijmout nebo nabídnout pěněžní či nepeněžní výhodu, která by byla v rozporu s uvedenými povinnostmi (např. přijetí peněz za předání informací o pojištěném),

 • Aktivně se zajímat o pojistné potřeby, požadavky a cíle pojištěného, aby pojistník dobře rozhodl o uzavření/ ukončení a případných parametrech pojištění k NEJ krytí potřeb pojištěného.

Povinnosti pojistníka ve vztahu k pojištěnému

 • Seznámit pojištěného s podrobnými informacemi o pojistném produktu, které jsou obsahem      Infolistu a nově též IPIDu (předat fyzicky, nebo e-mailem, nebo odkazem na web pojistníka),

 • Upozornit pojištěného na důsledky pojistného vztahu s důrazem na to, že pojištěný není zároveň pojistníkem (tzn., že trvání pojistné smlouvy, výpověď atd. jsou na vůli pojistníka),

 • Seznámit pojištěného se stavem, že právě pojistník o něj bude pečovat maximálně odborně a s péčí (v podstatě se stává „poradcem“ za danou oblast pojištění),

 • Sdělit pojištěným, že s nimi o náležitostech pojištění bude komunikovat čestně, kvalifikovaně a spravedlivě a stejně tak i výstižným a srozumitelným způsobem

 • Zákaz používat v komunikaci s pojištěným nejasné, nepravdivé nebo zavádějící informace

Povinnosti pojistníka ve vztahu k pojistiteli (ČSOB Pojišťovně)

 • V každé hromadné smlouvě je zakotveno právo pojistitele:

  • vstupovat do prostor pojistníka (po předchozím upozornění) nebo jím využívaných prostor a pořizovat zde dokumentaci,

  • kontaktovat pojištěné a zájemce o pojištění ve věci kontroly splnění povinností pojistníka,

  • vyžádat si od pojistníka dokumentaci o plnění zákonných povinností (foto, písemné doklady, atd.)

 • Pojistník se v HPS zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti k plnění kontrolní činnosti pojistitele dle zákona.

Podmínky, které musí naplňovat pojistník

 • Pojistník musí splnit podmínku pojistného zájmu v souladu s § 4 odst. 7 (pojištěnými jsou zaměstnanci, členy zájmového sdružení, pojištění souvisí s prodávaným zbožím či poskytovanou službou pojistníka apod),

 • Pojistník nesmí nabízet a sjednávat rezervotvorná ŽP,

 • Při porušení povinností pojistníka hrozí sankce až 10 mil. Kč

  • Činnost nabízení pojištění v rámci HPS mohou vykonávat jen pracovníci pojistníka či jiné osoby jednající za pojistníka, které mají přiměřené odborné znalosti a dovednosti. Základem k jejich získání je seznámení se s touto prezentací ČSOB Pojišťovny (dále „školící materiál“).

  • Pojistník HPS je povinen prokazatelně doložit pojistiteli či dohledovému orgánu, že osoba za něj jednající ve vztahu k pojištěným osobám HPS byla seznámena s tímto školícím materiálem.

Obecný postup při pojistné události

Hlášení škodní události je vždy nezbytné provádět bezodkladně, jakmile se o ní pojištěný dozví.

Informace k postupu a hlášení vybraných škodných událostí je možné provést na infolince 466 100 777 (v pracovní dny mezi 8 a 18 h).

Informace jsou k dispozici také na webové adrese www.csobpoj.cz/skody-a-pojistne-udalosti

Bližší postup je uveden u informací k jednotlivým produktům.

HS Odpovědnost zaměstnance

 

Proč sjednat zaměstnaneckou odpovědnost?

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené obecné odpovědnosti pojištěného, coby zaměstnance, za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Čím se pojištění odpovědnosti řídí?

Pojištění se řídí pojistnými podmínkami VPP OC 2014 a VPP OVP 2014 a jsou k dispozici na webu pojišťovny

Jaká je základní podmínka pro uplatnění škody?

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci škodu prokázat (zaviněné porušení pracovních povinností)

Vztahuje se na škody

 • na zdraví / na věci jejím poškozením nebo zničením / na finanční škody
 • je-li ujednáno, vztahuje se i na škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku
 • je-li ujednáno, vztahuje se i na škody způsobenou na dopravním prostředku jinak, než při plnění pracovních úkolů (použití služebního auta k osobním účelům)

Pouze je-li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku.
Předpoklady odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli jsou dány právním řádem státu, jímž se řídi pracovní poměr mezi pojištěným a zaměstnavatelem.

 

Varianty pojištění

 • řidič z povolání (převažující činností v rámci výkonu práce je řízení dopravního prostředku / řidič vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích nebo plošinových vozíků, bez ohledu na to, jakou část své pracovní doby tyto dopravní prostředky řídí)
 • ostatní profese s řízením
 • ostatní profese bez řízení

 

Územní platnost pojištění

 • celý svět

 

Limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění je uveden v pojistné smlouvě, a tento limit platí pro jednu a všechny škody v pojistném roce pro každého pojištěného

 

Spoluúčast pojištěného

Pojištěný se na pojistném plnění podílí spoluúčastí uvedenou v pojistné smlouvě

 

Doba trvání pojištění

Doba trvání pojištění je stanovena pojistnou smlouvou a sjednává se na rok nebo na dobu neurčitou

 

Hlášení škodní události

Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit, že nastala škodná událost, při oznámení sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu ze škodné události a vyjádřit se ke své odpovědnosti  za vzniklou škodu, k požadované náhradě a k její výši. V případě znečištění životního prostředí je pojištěný povinen oznámit pojistiteli škodnou událost max. do 5 pracovních dnů od jejího vzniku.

Hlášení je možné provést v pracovní dny od 8 do 18 h na telefonu 466 100 777.