Hromadné pojistné smlouvy - Rento

Hromadné pojistné smlouvy - Rento

Vzdělávací kurz

Zákon o distribuci pojištění a zajištění nové informační povinnosti pojistníka

Zákonná povinnost se vztahuje na činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným, pokud je provozována tzv. podnikatelským způsobem dle § 4 ZDPZ.

Tato nová zákonná povinnost se tak v praxi týká zejména hromadných (též flotilových) pojistných smluv (HPS) produktů:

 • HPS Rento

 • HPS Cestovní pojištění pro zaměstnance

 • HPS Cestovní pojištění pro cestovní kanceláře

 • HPS Odpovědnost zaměstnanecká

 • Hromadné úrazové pojištění (HUP)

Obecné povinnosti pojistníka

 • Povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se pojistník o pojištěném dozvěděl,

 • Zákaz přijmout nebo nabídnout pěněžní či nepeněžní výhodu, která by byla v rozporu s uvedenými povinnostmi (např. přijetí peněz za předání informací o pojištěném),

 • Aktivně se zajímat o pojistné potřeby, požadavky a cíle pojištěného, aby pojistník dobře rozhodl o uzavření/ ukončení a případných parametrech pojištění k NEJ krytí potřeb pojištěného.

Povinnosti pojistníka ve vztahu k pojištěnému

 • Seznámit pojištěného s podrobnými informacemi o pojistném produktu, které jsou obsahem      Infolistu a nově též IPIDu (předat fyzicky, nebo e-mailem, nebo odkazem na web pojistníka),

 • Upozornit pojištěného na důsledky pojistného vztahu s důrazem na to, že pojištěný není zároveň pojistníkem (tzn., že trvání pojistné smlouvy, výpověď atd. jsou na vůli pojistníka),

 • Seznámit pojištěného se stavem, že právě pojistník o něj bude pečovat maximálně odborně a s péčí (v podstatě se stává „poradcem“ za danou oblast pojištění),

 • Sdělit pojištěným, že s nimi o náležitostech pojištění bude komunikovat čestně, kvalifikovaně a spravedlivě a stejně tak i výstižným a srozumitelným způsobem

 • Zákaz používat v komunikaci s pojištěným nejasné, nepravdivé nebo zavádějící informace

Povinnosti pojistníka ve vztahu k pojistiteli (ČSOB Pojišťovně)

 • V každé hromadné smlouvě je zakotveno právo pojistitele:

  • vstupovat do prostor pojistníka (po předchozím upozornění) nebo jím využívaných prostor a pořizovat zde dokumentaci,

  • kontaktovat pojištěné a zájemce o pojištění ve věci kontroly splnění povinností pojistníka,

  • vyžádat si od pojistníka dokumentaci o plnění zákonných povinností (foto, písemné doklady, atd.)

 • Pojistník se v HPS zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti k plnění kontrolní činnosti pojistitele dle zákona.

Podmínky, které musí naplňovat pojistník

 • Pojistník musí splnit podmínku pojistného zájmu v souladu s § 4 odst. 7 (pojištěnými jsou zaměstnanci, členy zájmového sdružení, pojištění souvisí s prodávaným zbožím či poskytovanou službou pojistníka apod),

 • Pojistník nesmí nabízet a sjednávat rezervotvorná ŽP,

 • Při porušení povinností pojistníka hrozí sankce až 10 mil. Kč

  • Činnost nabízení pojištění v rámci HPS mohou vykonávat jen pracovníci pojistníka či jiné osoby jednající za pojistníka, které mají přiměřené odborné znalosti a dovednosti. Základem k jejich získání je seznámení se s touto prezentací ČSOB Pojišťovny (dále „školící materiál“).

  • Pojistník HPS je povinen prokazatelně doložit pojistiteli či dohledovému orgánu, že osoba za něj jednající ve vztahu k pojištěným osobám HPS byla seznámena s tímto školícím materiálem.

Obecný postup při pojistné události

Hlášení škodní události je vždy nezbytné provádět bezodkladně, jakmile se o ní pojištěný dozví.

Informace k postupu a hlášení vybraných škodných událostí je možné provést na infolince 466 100 777 (v pracovní dny mezi 8 a 18 h).

Informace jsou k dispozici také na webové adrese www.csobpoj.cz/skody-a-pojistne-udalosti

Bližší postup je uveden u informací k jednotlivým produktům.

HS Rento

 

Co je Rento?

Pojištění řidiče s doživotní rentou.

 

Pojištění kryje: 

 • smrt následkem úrazu (jednorázové odškodnění 50 tis. Kč), 
 • trvalé následky úrazu od 50 % tělesného poškození (výše důchodu je určena dle věku řidiče v době pojistné události a zvolené varianty – 7 000 – 52 500 Kč )

 

Pojištění se vztahuje pouze na úraz vzniklý při řízení motorového vozidla

 • max. 9 osob
 • max. 3,5 t
 • registrované v ČR (česká SPZ)
 • platný velký technický průkaz
 • ve variantě Trucks i autobusy, tahače, traktory a samohybné pracovní stroje
 • NE! Motocykly, 3-4kolky, atd.

 

Hlášení škodní události

Osoba, které vznikne nárok na plnění, je povinna bez zbytečného dokladu nahlásit pojistiteli, že nastala pojistná událost a předat veškeré doklady potřebné k zahájení šetření pojistitele:

V případě smrti následkem úrazu:

 • ověřenou kopii úmrtního listu, lékařskou zprávu o úrazu a výsledek šetření dopravní nehody policií

V případě trvalých následků úrazu:

 • lékařskou zprávu o úrazu a výsledek šetření dopravní nehody policií

a případně další potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá nebo které pojistník k pojistné události obdrží.

Pokud nejsou kopie originálních dokladů úředně ověřeny, je třeba je ověřit oproti originálu na obchodním místě pojistitele.

Dokumentace

Jaké dokumenty jsou se vstupem do pojištění vytvářeny, podepisovány a předávány klientovi


Dokumenty pro pojistníka: 

 • záznam z jednání            (vytváří se a podepisuje)
 • pojistná smlouva              (vytváří se a podepisuje)
 • pojistka                             (vytváří se)
 • Infolist
 • IPID
 • VPP


Dokumenty pro Pojišťovnu:

 • záznam z jednání              (podepsané)
 • pojistná smlouva                (podepsané)