Hromadné pojistné smlouvy - úrazové pojištění

Hromadné pojistné smlouvy - úrazové pojištění

Vzdělávací kurz

Zákon o distribuci pojištění a zajištění nové informační povinnosti pojistníka

Zákonná povinnost se vztahuje na činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným, pokud je provozována tzv. podnikatelským způsobem dle § 4 ZDPZ.

Tato nová zákonná povinnost se tak v praxi týká zejména hromadných (též flotilových) pojistných smluv (HPS) produktů:

 • HPS Rento

 • HPS Cestovní pojištění pro zaměstnance

 • HPS Cestovní pojištění pro cestovní kanceláře

 • HPS Odpovědnost zaměstnanecká

 • Hromadné úrazové pojištění (HUP)

Obecné povinnosti pojistníka

 • Povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se pojistník o pojištěném dozvěděl,

 • Zákaz přijmout nebo nabídnout pěněžní či nepeněžní výhodu, která by byla v rozporu s uvedenými povinnostmi (např. přijetí peněz za předání informací o pojištěném),

 • Aktivně se zajímat o pojistné potřeby, požadavky a cíle pojištěného, aby pojistník dobře rozhodl o uzavření/ ukončení a případných parametrech pojištění k NEJ krytí potřeb pojištěného.

Povinnosti pojistníka ve vztahu k pojištěnému

 • Seznámit pojištěného s podrobnými informacemi o pojistném produktu, které jsou obsahem      Infolistu a nově též IPIDu (předat fyzicky, nebo e-mailem, nebo odkazem na web pojistníka),

 • Upozornit pojištěného na důsledky pojistného vztahu s důrazem na to, že pojištěný není zároveň pojistníkem (tzn., že trvání pojistné smlouvy, výpověď atd. jsou na vůli pojistníka),

 • Seznámit pojištěného se stavem, že právě pojistník o něj bude pečovat maximálně odborně a s péčí (v podstatě se stává „poradcem“ za danou oblast pojištění),

 • Sdělit pojištěným, že s nimi o náležitostech pojištění bude komunikovat čestně, kvalifikovaně a spravedlivě a stejně tak i výstižným a srozumitelným způsobem

 • Zákaz používat v komunikaci s pojištěným nejasné, nepravdivé nebo zavádějící informace

Povinnosti pojistníka ve vztahu k pojistiteli (ČSOB Pojišťovně)

 • V každé hromadné smlouvě je zakotveno právo pojistitele:

  • vstupovat do prostor pojistníka (po předchozím upozornění) nebo jím využívaných prostor a pořizovat zde dokumentaci,

  • kontaktovat pojištěné a zájemce o pojištění ve věci kontroly splnění povinností pojistníka,

  • vyžádat si od pojistníka dokumentaci o plnění zákonných povinností (foto, písemné doklady, atd.)

 • Pojistník se v HPS zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti k plnění kontrolní činnosti pojistitele dle zákona.

Podmínky, které musí naplňovat pojistník

 • Pojistník musí splnit podmínku pojistného zájmu v souladu s § 4 odst. 7 (pojištěnými jsou zaměstnanci, členy zájmového sdružení, pojištění souvisí s prodávaným zbožím či poskytovanou službou pojistníka apod),

 • Pojistník nesmí nabízet a sjednávat rezervotvorná ŽP,

 • Při porušení povinností pojistníka hrozí sankce až 10 mil. Kč

  • Činnost nabízení pojištění v rámci HPS mohou vykonávat jen pracovníci pojistníka či jiné osoby jednající za pojistníka, které mají přiměřené odborné znalosti a dovednosti. Základem k jejich získání je seznámení se s touto prezentací ČSOB Pojišťovny (dále „školící materiál“).

  • Pojistník HPS je povinen prokazatelně doložit pojistiteli či dohledovému orgánu, že osoba za něj jednající ve vztahu k pojištěným osobám HPS byla seznámena s tímto školícím materiálem.

Obecný postup při pojistné události

Hlášení škodní události je vždy nezbytné provádět bezodkladně, jakmile se o ní pojištěný dozví.

Informace k postupu a hlášení vybraných škodných událostí je možné provést na infolince 466 100 777 (v pracovní dny mezi 8 a 18 h).

Informace jsou k dispozici také na webové adrese www.csobpoj.cz/skody-a-pojistne-udalosti

Bližší postup je uveden u informací k jednotlivým produktům.

HS Hromadné úrazové pojištění (HUP)

 

Co je hromadné úrazové pojištění?

Jedná se o pojištění, které je určeno zejména pro organizace, které chtějí pojistit své členy, zaměstnance, studenty, popř. další osoby v případě vzniku úrazu, trvalých následků úrazu, či smrtí následkem úrazu.

Hromadné úrazové pojištění lze sjednat při minimálním počtu 3 osob pojištěných jednou pojistnou smlouvou.

 

Úrazové pojištění rozdělujeme na:

Pojištění dospělých 

 • je složeno ze základního úrazového pojištění (povinná složka pojištění): 
  • smrt následkem úrazu, 
  • trvalé následky úrazu od 1 % nebo 10 % tělesného poškození (lze sjednat tzv. progresivní plnění až 4 násobek pojistné částky při vzniku pojistné události)
 • Volitelná složka pojištění
  • denní odškodné od 15. dne/od 29. dne zpětně/od 29. dne

Pojištění dětí 

 • lze sjednat pouze v jedné variantě:
  • smrt následkem úrazu
  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 1 % tělesného poškození
  • denní odškodné od 15. dne následně

 

Územní rozsah

 • Celý svět

 

Varianty pojištění
HUP 1 

 • úrazové pojištění zaměstnanců při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi
 • Pojištění od 15-ti let
 • Minimální pojistná doba: 1 den 

HUP 2 

 • pojištění zájezdů a výletů 
 • Pojištění pro děti (do 15-ti let) i dospělé (od 16-ti let)
 • Minimální pojistná doba: 1 den

HUP 3 

 • Pojištění pro žáky ZŠ, VŠ, MŠ v době výuky a učitelů
 • Minimální pojistná doba: 1 měsíc

 

Hlášení škodní události
V případě smrti následkem úrazu je pojištěný povinen:

 • oznámit vznik události na formuláři „Oznámení pojistné události Úmrtí“ včetně provedení identifikace oprávněné osoby s příslušnými právním předpisy upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • doložit ověřenou kopii úmrtního listu, případně další potřebné doklady, které si pojistitel pro šetření události vyžádá

V případě trvalých následků je pojištěný povinen:

 • oznámit pojistiteli vznik události prostřednictvím formuláře „Oznámení pojistné události trvalé následky“
 • přiložit veškerou zdravotnickou dokumentaci týkající se hlášených trvalých následků včetně lékařských zpráv z léčení úrazu, který trvalé následky způsobil

V případě pojištění pro případ léčení úrazu je pojištěný povinen:

 • oznámit pojistiteli vznik události prostřednictvím formuláře „Oznámení pojistné události Úraz“
 • doložit veškerou zdravotnickou dokumentaci vztahující se k léčení úrazu

Dokumentace

Jaké dokumenty jsou se vstupem do pojištění vytvářeny, podepisovány a předávány klientovi
 
Vytvářené a předávané dokumenty:  

Záznam z jednání, PS, Seznam pojištěných

Podepisované dokumenty: 
Záznam z jednání, PS, Seznam pojištěných


Dokumenty pro pojistníka: PS, IPID, PP, Infolist
Dokumenty pro Pojišťovnu: PS, Záznam z jednání, Seznam pojištěných, Výpis z obchodního rejstříku pojistníka)