Disclaimer

Disclaimer

Odmítnutí nároků

 

Tento e-mail a jakékoliv připojené soubory jsou důvěrné. Jestliže nejste adresát, jakékoliv vyzrazení, reprodukce, kopírování, distribuce, další šíření nebo použití těchto dokumentů je přísně zakázané. Jestliže jste přijali tento e-mail omylem prosím ihned kontaktujte ČSOB Pojišťovnu, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306 (dále jen ČSOB Pojišťovna), a pak tento e-mail vymažte. ČSOB Pojišťovna nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za odškodnění vyplývající z použití nebo spolehnutí se na informace. Všechny e-mailové zprávy adresované do přijaté nebo zaslané ČSOB Pojišťovnou nebo zaměstnanci ČSOB Pojišťovny jsou považovány implicitně za pracovní. Proto odesílatel nebo příjemce této zprávy souhlasí s tím, že může být přečtena jiným zaměstnancem ČSOB Pojišťovny, než je úřední příjemce nebo odesílatel, za účelem zabezpečení kontinuity pracovní činnosti a dovoluje kontrolu této zprávy.

 

Disclaimer

 

This e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify CSOB Pojistovna, a. s., člen holdingu ČSOB ("CSOB Pojistovna") immediately and then delete this e-mail. CSOB Pojistovna does not accept liability for the correct and complete transmission of the information, nor for any delay or interruption of the transmission, nor for damages arising from the use of or reliance on the information. All e-mail messages addressed to, received or sent by CSOB Pojistovna or CSOB Pojistovna employees are deemed to be professional in nature. Accordingly, the sender or recipient of these messages agrees that they may be read by other CSOB Pojistovna employees than the official recipient or sender in order to ensure the continuity of work-related activities and allow supervision thereof.