Obrázek pozadí

Informační povinnost pojistníka - hromadné smlouvy

Zákon o distribuci pojištění a zajištění nové informační povinnosti pojistníka

Zákonná povinnost se vztahuje na činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným, pokud je provozována tzv. podnikatelským způsobem dle § 4 ZoDP (zákon o distribuci pojištění a zajištění).

Tato nová zákonná povinnost se tak v praxi týká zejména hromadných smluv (HS) produktů:

 • HS Rento 
 • HS Cestovní pojištění pro zaměstnance
 • HS Cestovní pojištění pro cestovní kanceláře
 • HS Odpovědnost zaměstnanecká
 • Hromadné úrazové pojištění (HUP)

Povinnosti pojistníka

 • Seznámit pojištěného s Infolistem a nově též s IPID (předat fyzicky, nebo e-mailem)
 • Upozornit pojištěného na důsledky pojistného vztahu s důrazem na to, že pojištěný není zároveň pojistníkem (tzn., že trvání pojistné smlouvy, výpověď atd. jsou na vůli pojistníka)
 • Seznámit pojištěného se stavem, že právě pojistník o něj bude pečovat maximálně odborně a s péčí (v podstatě se stává „poradcem“ za danou oblast pojištění)
 • Sdělit pojištěným, že s nimi o náležitostech pojištění bude komunikovat čestně, kvalifikovaně a spravedlivě a stejně tak i výstižným a srozumitelným způsobem
 • Zákaz používat v komunikaci s pojištěným nejasné, nepravdivé nebo zavádějící informace
 • Povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se pojistník o pojištěném dozvěděl
 • Zákaz přijmout nebo nabídnout pěněžní či nepeněžní výhodu, která by byla v rozporu s uvedenými povinnostmi (např. přijetí peněz za předání info o pojištěném)
 • Aktivně se zajímat o pojistné potřeby pojištěného, aby pojistník dobře rozhodl o uzavření/ ukončení a případných parametrech pojištění k NEJ krytí potřeb pojištěného

Nové informační povinnosti

Doplňující info:

 • Pojistník musí splnit podmínku pojistného zájmu (pojištěnými jsou zaměstnanci, členy zájmového sdružení apod),
 • Pojistník nesmí nabízet a sjednávat rezervotvorná ŽP,
 • Při porušení povinností pojistníka hrozí sankce až 10 mil.Kč
 • V každé hromadné smlouvě je zakotveno právo pojistitele:
  • vstupovat do prostor pojistníka (po předchozím upozornění) nebo jím využívaných prostor a pořizovat zde dokumentaci,
  • kontaktovat pojištěné a zájemce o pojištění ve věci kontroly splnění povinností pojistníka,
  • vyžádat si od pojistníka dokumentaci o plnění zákonných povinností (foto, písemné doklady, atd.)
 • Pojistník se v HS zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti k plnění kontrolní činnosti pojistitele dle zákona.

HS Rento

Co je Rento?

Pojištění řidiče s doživotní rentou.

Pojištění kryje:

 • smrt následkem úrazu (jednorázové odškodnění 50 tis. Kč),
 • trvalé následky úrazu od 50 % tělesného poškození (výše důchodu je určena dle věku řidiče v době pojistné události a zvolené varianty – 7 000 – 52 500 Kč )

Pojištění se vztahuje pouze na úraz vzniklý při řízení motorového vozidlaPpři řízení motorového vozidla:

 • max. 9 osob
 • max. 3,5 t
 • registrované v ČR (česká SPZ)
 • platný velký technický průkaz
 • ve variantě Trucks i autobusy, tahače, traktory a samohybné pracovní stroje
 • NE! Motocykly, 3-4kolky, atd.

HS Odpovědnost zaměstnance

Proč sjednat zaměstnaneckou odpovědnost?

Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů. Jedná se o porušení povinností, které vyplývají pro zaměstnance ze zákona, dalších právních předpisů, pracovních předpisů, pracovní smlouvy atd. (Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu až do 4,5 násobku své hrubé mzdy)

Vztahuje se na škody

 • na zdraví / na věci jejím poškozením nebo zničením / na finanční škody
 • je-li ujednáno, vztahuje se i na škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku
 • je-li ujednáno, vztahuje se i na škody způsobenou na dopravním prostředku jinak, než při plnění pracovních úkolů (použití služebního auta k osobním účelům)

Varianty pojištění

 • řidič z povolání (převažující činností v rámci výkonu práce je řízení dopravního prostředku / řidič vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích nebo plošinových vozíků, bez ohledu na to, jakou část své pracovní doby tyto dopravní prostředky řídí)
 • ostatní profese s řízením
 • ostatní profese bez řízení

HS Hromadné úrazové pojištění (HUP)

PCo je úrazové pojištění?

Úrazové pojištění dospělých? je složeno ze základního úrazového pojištění (povinná složka úrazového pojištění), které kryje:

 • smrt následkem úrazu,
 • trvalé následky úrazu od 1 % nebo 10 % tělesného poškození (lze sjednat tzv. progresivní plnění – 4 násobné)

Hromadné úrazové pojištění dětí lze sjednat pouze v jedné variantě

 • smrt následkem úrazu
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 1 % tělesného poškození
 • denní odškodné od 15. dne následně

HS Cestovní pojištění pro podniky a organizace

Pro koho je určeno?

Hromadné cestovní pojištění pro podniky a organizace je určeno pro zaměstnance, členy, studenty podniků a organizací.

Typy pojišťovaných cest do zahraničí:

 • Standardní – zahrnuje turistické cesty (dovolené, poznávací zájezdy apod.), studijní pobyty, au-pair pobyty, pracovní cesty, rekreační provozování běžných sportů
 • Rizikové sporty – adrenalinové a podobné sporty (ve standardní nabídce nejsou nabízeny).

Územní rozsah:

 • Evropa
 • Svět

Varianty:

 • krátkodobé cestovní pojištění
 • roční karty (přenosné / nepřenosné) – opakované výjezdy na max. 45 dní
 • roční karty (nepřenosné) – dlouhodobé pobyty na max. 1 rok

Varianty pojištění

 • Pojištění léčebných výloh
 • Pojištění Cesto – komplet: LV + pojištění úrazu, odpovědnosti za újmu, zavazadel, přerušení cesty, zmeškaní odjezdu, zpoždění zavazadel, zpoždění letu

HS Cestovní pojištění pro cestovní kanceláře a agentury

Pro koho je určeno?

Hromadné cestovní pojištění pro cestovní kanceláře a agentury je určeno pro klienty cestovních kanceláří a agentur.

Typy pojišťovaných cest do zahraničí:

 • Standardní – zahrnuje turistické cesty (dovolené, poznávací zájezdy apod.), studijní pobyty, au-pair pobyty, pracovní cesty, rekreační provozování běžných sportů
 • Rizikové sporty – adrenalinové a podobné sporty.

Územní rozsah:

 • Evropa
 • Svět
 • Česká republika (bez LV)

Varianty:

 • Pojištění léčebných výloh
 • Pojištění Cesto – komplet: LV + pojištění úrazu, odpovědnosti za újmu, zavazadel, přerušení cesty, zmeškaní odjezdu, zpoždění zavazadel, zpoždění letu
 • Připojištění: stornopoplatků / asistence vozidla na cesty / domácnosti na cesty