Obrázek pozadí

Co udělat po vzniku škody z pojištění odpovědnosti?

Co udělat jako první po vzniku škody?

 • Pokud je to možné, co nejrychleji zabraňte vzniku další škody (např. zastavením přívodu vody).
 • Vzniklou událost (např. unikající voda) a její příčinu (prasklé vodovodní potrubí) nafoťte.
 • Kontaktujte ČSOB Pojišťovnu na infolince 466 100 777.
 • S opravou vyčkejte do příjezdu technika likvidací ČSOB Pojišťovny.
Oznámit událost

Kdy musíte využít tísňového volání?

 • Podezření ze spáchání trestné činnosti – přivolejte Policii ČR (158)
 • V případě požáru – přivolejte Hasičský záchranný sbor (150)

Dokumenty nutné pro nahlášení škody

 • Doklad k odpovědnosti pojištěného za újmu (písemné vlastnoručně podepsané vyjádření pojištěného ke vzniklé pojistné události, písemné uplatnění škody nebo újmy na zdraví poškozeného vůči pojištěnému)
 • Identifikace a doložení vlastnictví věci (pořizovací doklady od poškozených věcí)
 • Doklady prokazující vznik pojistné události, rozsah poškození a způsob opravy (např. vyjádření odborných firem k příčině a rozsahu poškození)
 • Vyčíslení nákladů na opravu (položkové faktury za opravu, cenové nabídky na opravu apod.)
 • Číslo účtu poškozeného, kam má být zasláno pojistné plnění; pokud újmu reparoval pojištěný, pak č.ú. pojištěného a doklad o nahrazení škody.

Pro vyřízení vaší likvidace vás podle druhu pojistné události můžeme požádat o další doklady:

 • Protokoly Policie ČR v případě vandalismu a odcizení
 • Relace Hasičského záchranného sboru v případě požáru
 • Znalecké posudky, plné moci k zastupování klienta apod.

Pokud budeme potřebovat pro vyřízení likvidace další doklady, požádá vás o ně přímo likvidátor.