Oznámení škodní události, firemní pojištění

Oznámení škody z pojištění firem

Oznamte škodu on-line

Škoda z pojištění majetku

Evidujete škodu na majetku vaší firmy, ať už se jedná o kanceláře, výrobní prostory nebo škody na zařízení? Oznamte škodu on-line.

Oznámit škodu

Škoda z pojištění odpovědnosti

Způsobila vaše firma škodu třetí osobě? Ať už jde o újmu na zdraví, škodu na majetku nebo finanční újmu, vše můžete oznámit on-line. 

Oznámit škodu

Oznámit škodu po telefonu

Zavolejte na klientskou linku 466 100 777 a zvolte číslo 1 – hlášení pojistné události.

Linka je dostupná v pracovních dnech od 8 do 18 hod. Mimo provozní dobu můžete zanechat vzkaz na záznamníku.

Pokud jste škodu již řešili s asistenční službou v zahraničí, obraťte se pro další úkony na asistenční službu. 

Oznámit škodu ze zemědělského pojištění e-mailem

Stáhněte a vyplňte formulář přiložený níže a zašlete jej e-mailem na adresu zemedelstvi@csobpoj.cz.

Údaje můžete vpisovat přímo do PDF formuláře.

Co potřebujete vědět o hlášení škody

 • číslo pojistné smlouvy pojištění firmy

 • identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště/ název firmy a IČO) 

 • informace o průběhu pojistné události a rozsahu poškození

 • rozsah škody a odhad její předpokládané výše

   

 

 1. Zaregistrujeme nahlášenou škodnou událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů.

 2. V případě potřeby se vám ozve náš technik likvidace a telefonicky s vámi dohodne prohlídku poškozeného movitého a nemovitého majetku.

 3. Prostudujeme dodané doklady a prostřednictvím e-mailu vám dáme vědět, zda jsou podklady pro likvidaci kompletní.

 4. Likvidátor má právo si v průběhu likvidace vyžádat další potřebné doklady.

 5. Faktury předkládané k likvidaci musí být položkově rozepsané.

 6. Likvidátor posoudí škodnou událost a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši vašeho pojistného plnění.

 7. Převodem na bankovní účet vám zašleme pojistné plnění a předáme informaci o vyřízení likvidace.

Po nahlášení pojistné události od nás obdržíte desetimístné evidenční číslo. Mějte ho při sobě, urychlíte tím veškerou další komunikaci s pojišťovnou.

 • Doklad odpovědnosti pojištěného za újmu (písemné vlastnoručně podepsané vyjádření pojištěného ke vzniklé pojistné události, písemné uplatnění škody nebo újmy na zdraví poškozeného vůči pojištěnému)

 • Identifikace a doložení vlastnictví věci (pořizovací doklady od poškozených věcí)

 • Doklady prokazující vznik pojistné události, rozsah poškození a způsob opravy (např. vyjádření odborných firem k příčině a rozsahu poškození)

 • Vyčíslení pojistného plnění (faktury za opravu, cenové nabídky na opravu apod.)

 • Číslo účtu, kam má být zasláno pojistné plnění

 

Vyžádat  si v případě potřeby také můžeme:

 • Protokoly Policie ČR v případě vandalismu a odcizení

 • Relace Hasičského záchranného sboru v případě požáru

 • Znalecké posudky, plné moci k zastupování klienta apod.

Formulář ke stažení  

 

Formulář si můžete stáhnout do počítače a elektronicky vyplnit. 

 

 

Pojištění zemědělství 

 

Hledáte informace k již nahlášené škodní události?

Využijte on-line formulář zde.