Změny v dopravě

Změny v pojištění nákladních dopravců

 Změny v právní úpravě odpovědnosti silničních nákladních dopravců ve vnitrostátní dopravě a jejich vliv na pojištění dopravců

 

  • novelizace zákona č. 111/1994 Sb., silniční zákon

  • u přepravních smluv uzavřených od 1.1.2019 je náhrada újmy ve vnitrostátní přepravě dle § 9a silničního zákona shodná, jako v mezinárodní přepravě, tj. dle úmluvy CMR (8,33 SDR za kilogram chybějící váhy; SDR  nebo XDR = měnová  MMF uvedená v kurzovním lístku ČNB)

  • silniční nákladní dopravce tedy od 1.1.2019 již neodpovídá za škody na zásilce do plné hodnoty převážené zásilky, pokud není ujednáno s odesílatelem jinak

  • dopravce má možnost zavázat se k náhradě škody převyšující jeho odpovědnost uvedenou v CMR čl. 23

  • ve všech pojistných smlouvách uzavíraných od 1.1.2019 v ČSOB Pojišťovně se nově v pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu svým rozsahem přesahující limit dle článku 23 odstavce 3 Úmluvy CMR ve znění Protokolu k Úmluvě CMR, pokud odesílatel v souladu s článkem 24 Úmluvy CMR prokazatelně předem dohodnul a následně zaplatil příplatek k přepravnému a udal v nákladním listu cenu zásilky převyšující hranici stanovenou v článku 23 odstavci 3 Úmluvy CMR ve znění Protokolu k Úmluvě CMR. Pokud je udaná hodnota vyšší než skutečná hodnota zásilky, pojistitel poskytne pojistné plnění do výše skutečné hodnoty zásilky, nejvýše však do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Pokud nebude v souladu s čl. 24 ujednáno v nákladovém listu, příp. v rámcové smlouvě o přepravě, plníme s limitací dle CMR čl. 23

  • v současné době platné a účinné pojistné smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se, budeme k nim přistupovat v případě náhrady škody na přepravované zásilce stejně, jako ke smlouvám nově sjednávaným. Změnu textu z důvodu těchto legislativních změn, není nutné upravovat dodatkem.