Pojištění pro podnikatele TRUMF

Pojištění Trumf

Pojištění pro fyzické osoby podnikající (OSVČ) a menší firmy (s.r.o) s obratem do 20 mil. Kč

Jednoduché komplexní pojištění

Od pojištění majetku a odpovědnosti až po právní ochranu - vše pod jednou střechou.

Flexibilní pojištění

TRUMF je pojištění, které se přizpůsobí potřebám vašeho podnikání.

Speciálně pro ambulance

Pojistěte si svou ambulanci také na další rizika včetně poškození zásob léků nebo kybernetická rizika.

Co lze pojistit v rámci pojištění Trumf?

 

Stavby (dílny, skladové a kancelářské prostory)

 

 • Pojistná nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy a vodovodní škoda, zkrat, přepětí, podpětí, sklo all risk a vandalismus včetně sprejerství, povodeň a záplava, vniknutí atmosférických srážek, působení živočichů na plášti budovy 

 • Z rozsahu pojištění lze na žádost pojistníka vyloučit pojištění povodně a záplavy 

 

Soubor movitých věcí včetně zásob a cenností 

 

 • Pojistná nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy a vodovodní škoda, technická porucha, sklo all risk a vandalismus včetně sprejerství, povodeň a záplava, vniknutí atmosférických srážek

 • Z rozsahu pojištění lze na žádost pojistníka vyloučit pojištění povodně a záplavy

 • Pojištění se týká také stavebních součástí pronajaté stavby 

 

Odpovědnost za újmu

 

Pojištění lze sjednat s limitem plnění až 20 mil. Kč. Pojištěnou máte odpovědnost:

 • z činnosti a ze vztahu

 • vadným výrobkem

 • zdravotní pojišťovně, tzv. regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života

 • orgánu sociálního zabezpečení, tzv. regresní náhrada dávek nemocenského pojištění 

 • jinak než na zdraví nebo na věci, tzv. finanční újma (následná i čistá)

 • jako finanční náhrada nemajetkové újmy na osobnostních právech

 • na věcech odložených

 

Finanční ztráta

 

 • Pojištění se sjednává pro případ přerušení nebo omezení provozu, pokud dojde k poškození na zařízení, které slouží k provozu, popř. v důsledku zásahu orgánu veřejné moci 

 • Rozsah pojištění se řídí zvoleným rozsahem pojištění movitých věcí nebo pojištění staveb

 • Pojistné plnění je poskytnuto na dobu až na 90 dnů, přičemž  maximální limit plnění může dosáhnout až 5000 Kč/den. 

 

Právní ochrana

 

Speciálně pro zdravotníky (ambulance) 

 

Zkáza zásob 

 

 • Rozsah pojištění se automaticky rozšiřuje o poškození zásob (jako jsou léky a zdravotnický materiál) v chladících nebo mrazících zařízeních z důvodu technické poruchy zařízení nebo výpadku elektrické energie. 

 

Odpovědnost za újmu 

 

 • Rozsah pojištění se automaticky rozšiřuje o odpovědnosti za újmu způsobenou přenosem HIV nebo jakéhokoli jiného viru způsobujícího selhání imunity s limitem  5 mil. Kč. 

 

Finanční ztráta v důsledku nemoci/úrazu lékaře 

 

 • Pojištění se sjednává pro případ finanční ztráty za ušlý zisk a stálé náklady způsobené pojištěnému v důsledku pracovní  neschopnosti lékaře z důvodu karantény, nemoci nebo úrazu. 
 • Pojistné plnění je poskytnuto za dobu maximálně 12 měsíců, přičemž maximální denní odškodné lze sjednat do výše 7000 Kč/denně

 

Kybernetická rizika 

 

 • narušení ochrany dat
 • obnova dat 
 • přerušení provozu
 • vydírání
 • odpovědnost vyplývající z porušení ochrany dat
 • odpovědnost za bezpečnost  sítí 

 

Volitelně lze připojistit také asistenční služby pro případ úplné nebo částečné nefunkčnosti hardwaru nebo softwaru.