Pojistné plnění

Pojistné plnění

Finanční plnění pojistitele, které se pojistitel zavazuje v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě poskytnout, nastane-li nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě. Aby mohla pojišťovna vyplatit pojištěnému konkrétní částku, je nutné, aby v případě pojistné události pojištěný tuto skutečnost neprodleně pojišťovně ohlásil a v případě potřeby doložil další dokumenty, které po něm pojišťovna bude žádat.