Poškozený

Poškozený

Je osoba (právnická nebo fyzická), která utrpěla škodu a uplatňuje nárok na její náhradu proti pojištěnému. Poškozený není v žádném právním vztahu k pojistiteli a nemá proti pojistiteli právo na pojistné plnění, pokud zvláštní předpis nebo pojistná smlouva nestanoví jinak. Na náhradu škody má poškozený nárok, pokud byla škoda způsobena protiprávním jednáním, nebo k ní došlo za okolností, které zakládají tzv. objektivní odpovědnost za škodu.