Spoluúčast

Spoluúčast

Princip spočívající v tom, že se oprávněná osoba bude podílet na úhradě vzniklé škody způsobem stanoveným v pojistné smlouvě. Může se jednat o fixní částku, nebo může být vyjádřena procentem z celkové částky. Platí, že čím vyšší spoluúčast si pojištěný sjedná, tím nižší částky bude platit. Pojištěný je svým způsobem i motivován k tomu, aby nedošlo ke škodě, protože tak jako tak bude nějakou částku při škodní události platit.