Zánik pojištění

Zánik pojištění

Časový okamžik skončení právního vztahu pojištění; pojištění může zaniknout na základě jednostranného (např. výpověď) nebo vícestranného (např. dohoda) právního úkonu nebo na základě jiné právní skutečnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech. Blíže o podmínkách zániku pojištění hovoří občanský zákoník 89/2012 Sb.