Nulová tolerance trestné činnosti

V návaznosti na skupinovou politiku ČSOB Group prevence proti trestné činnosti a v souladu s touto skupinovou politikou představenstvo ČSOB Pojišťovny, a. s., člen holdingu ČSOB dne 2. 12. 2020 opětovně vyjádřilo nulovou toleranci k jakékoliv trestné činnosti páchané v rámci činnosti ČSOB Pojišťovny nebo v jejím zájmu.

Nulová tolerance znamená, že takové jednání bude vždy vyšetřeno, projednáno a budou přijata adekvátní opatření. ČSOB Pojišťovna tímto prohlášením představenstva zároveň deklaruje, že ČSOB Pojišťovna vykonává svou činnost vždy v souladu se všemi právními a etickými požadavky a totéž očekává také od svých obchodních partnerů.

ČSOB Pojišťovna důsledně dbá na to, aby všichni její zaměstnanci a odpovědné osoby vždy plně dodržovali obecně závazné právní předpisy, stejně jako vnitřní předpisy ČSOB Pojišťovny.

ČSOB Pojišťovna má zaveden systém pravidel zajišťujících předcházení, odhalování, ale i reakci na případná porušení právních předpisů, přičemž z těchto případných porušení vyvozuje odpovídající důsledky.

ČSOB Pojišťovna se plně hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění páchání trestné činnosti a ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího ekonomického postavení.

Více v přiloženém dokumentu