Automatická výměna informací v daňové oblasti

Automatická výměna informací v daňové oblasti

Základní informace o automatické výměně informací v daňové oblasti

 

Na této stránce bychom vám rádi vysvětlili základní pojmy týkající se daňové rezidence.

Jako pojišťovna musíme plnit povinnosti, ke kterým se zavázala Česká republika v rámci spolupráce s EU a OECD v oblasti automatické výměny daňových informací. Cílem dohody je mezinárodní boj proti daňovým únikům. Tato povinnost je dána českou legislativou (zákon č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní).

Na základě výše uvedené legislativy jsou české finanční instituce povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých klientů.  Zejména se jedná o identifikaci klienta včetně daňového identifikačního čísla a o informace o zůstatcích na jeho účtech (pojistných smlouvách). Tato data se následně posílají Specializovanému finančnímu úřadu.

Automatická výměna informací je dána následujícími předpisy:

 

  • Common Reporting Standard (zkráceně „CRS“) stanovuje finančním institucím povinnost sbírat Prohlášení o daňovém rezidentství klienta, ve kterém klient potvrdí stát své daňové rezidence. V případě daňových nerezidentů uvede klient i své daňové identifikační číslo;
  • Foreign Account Tax Compliance Act (zkráceně „FATCA“) je zákon Spojených států amerických, který požaduje, aby zahraniční finanční instituce zjišťovaly a prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu informovaly americký daňový úřad Internal Revenue Services (IRS) o účtech, které vedou pro americké osoby.

 

 

Automatická výměna informací nám ukládá následující povinnosti:

1. Zjišťování údajů o daňové rezidenci

Kromě základních identifikačních údajů klienta (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a další) nově evidujeme i údaje o daňové rezidenci:

 

  • stát daňové rezidence, tj. kde klient odvádí daně;
  • daňové identifikační číslo (TIN) – jedná se o číslo, prostřednictvím kterého klient jedná s finanční správou (v ČR a SK je to u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby IČO);
  • v případě nesouladu mezi státem trvalé adresy/sídla a státem daňové rezidence navíc zdůvodnění tohoto nesouladu.

 

Tyto údaje získáváme formou prohlášení, které slouží pro určení země, ve které je klient daňovým rezidentem.

2. Oznamování informací Specializovanému finančnímu úřadu

Předmětem pravidelného oznamování jsou daňoví nerezidenti ČR a vybrané informace o jejich pojistných smlouvách životního pojištění. Každý rok k 30. červnu musíme zjištěné informace poslat Specializovanému finančnímu úřadu, který následně zajistí jejich další distribuci všem kompetentním úřadům (správcům daně) příslušných států.

 

Omezení odpovědnosti

Tato stránka obsahuje obecné shrnutí informací za účelem jejich poskytnutí klientům ČSOB Pojišťovny. V žádném případě ji nelze považovat za daňové nebo právní rady. ČSOB Pojišťovna žádným způsobem nezaručuje přesnost a úplnost uvedených informací a nenese odpovědnost za případné chyby nebo ztráty vzniklé v důsledku rozhodnutí vycházejících ze zde uvedených informací.