Obrázek pozadí

Oznámení pojistné události z životního a úrazového pojištění

Zjistěte, jak můžete pojistnou událost nahlásit a co k tomu budete potřebovat.

Klikněte na pojištění, které vás zajímá 

Poté si stáhněte a vyplňte formulář pro daný typ pojistné události. Spolu s potřebnou dokumentací ho naskenujte a zašlete na info@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a. s., 
Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice.

Veškeré podklady mimo plné moci jsou akceptovány v elektronické podobě. Pokud tedy požadovanou dokumentaci posíláte na e-mail, originály již není nutné zasílat poštou. 

Úraz

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte po ukončení léčení vašeho úrazu zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Úraz. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. K formuláři přiložte kopii veškeré zdravotnické dokumentace z průběhu léčení vašeho úrazu, a to včetně lékařské zprávy z prvního a posledního ošetření
 2. Pokud došlo k úrazu při výkonu povolání, doložte nám kopii záznamu o pracovním úrazu.
 3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na info@csobpoj.cz nebo na adresu
  ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Pokud v důsledku úrazu uplatňujete současně nárok na pojistné plnění z pojištění hospitalizace, není nutné vyplňovat zvláštní formulář Oznámení pojistné události - Hospitalizace. Stačí, když k formuláři Oznámení pojistné události - Úraz přiložíte kopii propouštěcí zprávy. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Bolestné 

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost můžete oznámit ihned po přesném stanovení diagnózy – nemusíte čekat na ukončení léčení úrazu.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. K vyplněnému formuláři přiložte lékařskou zprávu s jednoznačnou specifikací diagnóz, za které nárokujete pojistné plnění.
 4. Přiložte také všechny další lékařské zprávy týkající se úrazu a další dokumenty požadované ve třetí části formuláře.

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Hospitalizace

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost oznamte po skončení hospitalizace. Dlouhodobou hospitalizaci můžete oznámit už v jejím průběhu, poskytneme vám dílčí plnění za prokázanou dobu.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. K vyplněnému formuláři přiložte závěrečnou lékařskou propouštěcí zprávu o průběhu léčení, všechny další lékařské zprávy týkající se hospitalizace a další dokumenty požadované ve třetí části formuláře.
 4. Pokud řešíte léčení dítěte, které není jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě, přiložte kopii rodného listu pojištěné osoby vydaného v ČR a (pokud existuje) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Pracovní neschopnost

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 • Pojistnou událost nám oznamte do 7 dnů od uplynutí limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě (u většiny smluv se jedná o limit 15 dnů). Pokud si nejste jisti, podívejte se, prosím, do své pojistné smlouvy, kde sjednaný limit najdete.
 • Vyberte si jednu z následujících variant: 

JEDNORÁZOVÁ VÝPLATA - Výplatu obdržíte po skončení Vaší pracovní neschopnosti 

Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost. Formulář Lékařská zpráva nám doložte až po ukončení pracovní neschopnosti. V průběhu léčení nám nemusíte dokládat další podklady. Šetříme Váš čas i peníze. 

PRAVIDELNÁ VÝPLATA - Pojistné plnění budete dostávat pravidelně v průběhu Vašeho léčení

Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost spolu s formulářem Lékařská zpráva. Lékařskou zprávu nám pak dokládejte každý měsíc trvání pracovní neschopnosti. 

Upozornění: Vyplnění lékařské zprávy bývá zpoplatněno. Pojistitel tyto náklady neproplácí.

 • Stáhněte si níže uvedený formulář. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
 • Doložte nám všechny lékařské zprávy prokazující způsob a postup léčení.
 • V případě, že máte vystavenou tzv. neschopenku, pošlete nám její kopii.
 • A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na info@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice.
 • Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

V případech, kdy je pracovní neschopnost delší, než je pro danou diagnózu obvyklé (vzhledem ke standardu léčení dané diagnózy) a tato délka není v doručené zdravotní dokumentaci odůvodněna, stanovuje konečný počet dní pojistitel ve spolupráci se smluvním lékařem. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Trvalé následky úrazu

Oznámení trvalých následků úrazu je jednoduché...

Zanechal vám úraz trvalé následky? Najděte si formulář, který se týká vašeho úrazu, vyplňte ho a požádejte o vyplnění i odborného lékaře. Formulář následně zašlete na info@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice. Trvalé následky jsou běžně hodnoceny po úplném ustálení zdravotního stavu, nejpozději však ke 3 letům od úrazu.

Jizvy v obličeji

Vyplňte prosím následující formulář. Zároveň přiložte lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození (případně i aktuální fotografii jizvy).

Poškození zubů

Vyplňte vaše osobní údaje v hlavičce a objektivní nález nechte prosím zhodnotit lékařem z oboru stomatologie. 

V případě, že vás lékař odmítne vyšetřit a tento formulář vyplnit, přiložte prosím lékařské zprávy z průběhu léčení včetně lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození.

Omezení hybnosti jednoho kloubu

(kyčel, stehno, koleno, kotník, rameno, loket, zápěstí, prsty horní končetiny mimo palce)

Vyberte si formulář, který se týká vašeho poranění.  Vyplňte osobní údaje v hlavičce a objektivní nález nechte prosím zhodnotit lékařem z oboru ortopedie (případně traumatologie nebo rehabilitace). 

V případě, že vás lékař odmítne vyšetřit a tento formulář vyplnit, přiložte prosím lékařské zprávy z průběhu léčení včetně lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození.

Ostatní trvalé následky 

V případě, že máte jiné trvalé následky úrazu, vyplňte prosím následující formulář. Zároveň přiložte lékařské zprávy z průběhu léčení včetně lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození.

Nebude-li možné rozsah trvalých následků úrazu určit podle doložené zdravotnické dokumentace, bude vám na náklady pojistitele zajištěna zdravotní prohlídka u pojistitelem určeného posudkového lékaře.

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Vážné choroby

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost oznamte neprodleně po potvrzení diagnózy.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. Formulář předejte po skončení léčení svému lékaři a požádejte jej o vyplnění části „Lékařská zpráva". ČSOB Pojišťovna neproplácí náklady na vyplnění lékařské zprávy.
 4. K vyplněnému formuláři přiložte lékařskou zprávu o diagnóze vážné choroby, operaci věnčitých tepen, nebo zařazení na čekací listinu.
 5. Kontaktujte pojišťovacího poradce nebo bankéře ČSOB a domluvte si s ním schůzku za účelem zákonné identifikace.

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
532 18 Pardubice

Invalidita

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Vznik invalidity oznamte neprodleně po jejím přiznání – stejně jako změnu stupně invalidity nebo přiznání nároku na nezbytnou péči.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. V případě, že uplatňujete nárok na plnění za smluvně vyjmenovaná tělesná poškození, zaškrtněte ve formuláři „3. stupeň invalidity".
 4. K vyplněnému formuláři přiložte všechny další lékařské zprávy týkající se invalidity a další dokumenty požadované ve třetí části formuláře, zejména:
  1. ověřenou kopii posudku o přiznání stupně invalidity vydaného ČSSZ
  2. ověřenou kopii rozhodnutí Úřadu práce, pokud pojištěnému přiznal nárok na nezbytnou péči
  3. ověřené kopie lékařských zpráv
 5. Formulář předejte svému lékaři a požádejte jej o vyplnění části „Lékařská zpráva". ČSOB Pojišťovna neproplácí náklady na vyplnění lékařské zprávy.

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Výše uvedené doklady spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Úmrtí

Jak postupovat při oznámení pojistné události

Prosím, vyplňte následující formuláře:

 1. Oznámení pojistné události včetně ověření/identifikace příjemce plnění obchodním zástupcem naší společnosti.
K výše uvedeným formulářům, prosím, přiložte:
 • ověřenou kopii úmrtního listu, ověření dle originálu (provede pracovník pojišťovny)
 • konečné usnesení policie (v případě, že případ šetřila)

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Dožití se sjednané doby

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Přibližně měsíc před sjednaným koncem pojištění vás budeme kontaktovat a oznámíme vám vznik vašeho nároku na pojistné plnění.
 2. Pokud jste si v průběhu trvání smlouvy změnili kontaktní údaje a neinformovali o tom ČSOB Pojišťovnu, informaci o vzniku nároku pravděpodobně neobdržíte. V tom případě kontaktujte některé z našich obchodních míst a o svůj nárok se přihlaste.
 3. Zprostředkovatel nebo osobní bankéř ČSOB Pojišťovny si s vámi domluví schůzku a vyplní s vámi formulář „Žádost o výplatu pojistného plnění při dožití konce pojistné doby". Zároveň provede zákonnou identifikaci pojištěného.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Ztráta zaměstnání

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné událostí - Ztráta zaměstnání. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. 
 2. Doložte nám kopii pracovní smlouvy nebo potvrzení od zaměstnavatele, že pracovní či služební poměr byl na dobu neurčitou. 
 3. Přiložte doklad o skončení pracovního či služebního poměru
 4. Dále připojte kopii dokladu o evidenci na Úřadu práce a potvrzení přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti (příp. potvrzení o čerpání dávek nemocenské nebo potvrzení o přiznání dávek na rekvalifikaci). 
 5. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na info@csobopoj.cz nebo na adresu
  ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Pojištění nezaplacených pohledávek

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události – Pojištění nezaplacených pohledávek. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
 2. Doložte nám soudem vydaný platební rozkaz pro každou z pohledávek.
 3. Přiložte specifikaci každé pohledávky (zejména objednávku nebo smlouvu o dílo, fakturu, předžalobní výzvu).
 4. Dále připojte výpis z účetní evidence, ze kterého je zřejmé, že jsou pohledávky evidované ve vašem účetnictví.
 5. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na info@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Kde získáte informace o průběhu likvidace?

Naše vyjádření dostanete obvykle do 10 dnů od oznámení – prosíme, vyčkejte na něj. O průběhu likvidace se můžete informovat na infolince 466 100 777 nebo na e-mailu info@csobpoj.cz.