Oznámení pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

1. Pojistnou událost nám oznamte do 7 dnů od uplynutí limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Upozornění: V případě porušení povinnosti oznámit vznik pracovní neschopnosti v daném termínu je pojistitel oprávněn vyplatit denní dávku až ode dne, který následuje po dni, ve kterém bylo oznámení pojistné události doručeno pojistiteli. 

2. Vyberte si jednu z následujících variant: 

JEDNORÁZOVÁ VÝPLATA - Výplatu obdržíte po skončení vaší pracovní neschopnosti 

Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost. Formulář Lékařská zpráva nám doložte až po ukončení pracovní neschopnosti.

PRAVIDELNÁ VÝPLATA - Pojistné plnění budete dostávat pravidelně v průběhu vašeho léčení

Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost spolu s formulářem Lékařská zpráva. Lékařskou zprávu nám pak dokládejte každý měsíc trvání pracovní neschopnosti. 

Upozornění: Vyplnění lékařské zprávy bývá zpoplatněno. Pojistitel tyto náklady neproplácí.

 

3. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.

4. V případě, že máte vystavenou tzv. neschopenku, doložte nám její kopii.

5. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz.

6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

V případech, kdy je pracovní neschopnost delší, než je pro danou diagnózu obvyklé (vzhledem ke standardu léčení dané diagnózy) a tato délka není v doručené zdravotní dokumentaci odůvodněna, stanovuje konečný počet dní pojistitel ve spolupráci se smluvním lékařem. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.