Pojištění úvěru - oznámení ztráty zaměstnání

Pojištění úvěrů
Ztráta zaměstnání

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

 1. Pojistnou událost nám oznamte prostřednictvím webového oznámení neprodleně po datu splatnosti úvěrové splátky, která následuje po uplynutí karenční lhůty* sjednané v pojistné smlouvě. Aby vznikl nárok na uplatnění pojistné události, musí evidence na úřadu práce k tomuto datu stále trvat. V případě, že v pojistné smlouvě karenční lhůtu sjednánu nemáte, oznamte pojistnou událost po splátce, která následuje jako první po vašem zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

   

  * Karenční lhůta = pojistnou smlouvou stanovená čekací doba, po kterou nevzniká nárok na pojistné plnění.

 2. K oznámení doložte kopii pracovní smlouvy nebo potvrzení od zaměstnavatele, že pracovní či služební poměr byl na dobu neurčitou, příp. určitou o délce min. 1 roku.

 3. K oznámení zároveň přiložte doklad o skončení pracovního či služebního poměru.

 4. Dále připojte kopii dokladu o evidenci na úřadu práce a potvrzení o přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti (příp. potvrzení o čerpání dávek nemocenské nebo potvrzení o přiznání dávek na rekvalifikaci). 

 5. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru.

 6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.
 7. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.  

Oznámit pojistnou událost on-line

Jak doložit potvrzení o trvající nezaměstnanosti 

 

 1. Aby mohlo docházet pravidelně k posuzování nároku na pojistné plnění, je nutné každý měsíc po datu splátky oznámit trvající nezaměstnanost on-line prostřednictvím webového oznámení. 
 2. K oznámení připojte kopii dokladu o evidenci na úřadu práce nebo potvrzení o přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti. Z doloženého podkladu musí být patrné, že evidence na úřadu práce, resp. přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti nadále trvá i k datu platnosti

Jak je vypláceno pojistné plnění