Pojištění úvěru - oznámení ztráty zaměstnání

Pojištění úvěrů
Ztráta zaměstnání

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

 1. Pojistnou událost nám oznamte neprodleně po datu splatnosti úvěrové splátky, která následuje po uplynutí karenční lhůty* sjednané v pojistné smlouvě. Aby vznikl nárok na uplatnění pojistné události, musí evidence na úřadu práce k tomuto datu stále trvat. V případě, že v pojistné smlouvě karenční lhůtu sjednánu nemáte, oznamte pojistnou událost po splátce, která následuje jako první po vašem zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

   

  * Karenční lhůta = pojistnou smlouvou stanovená čekací doba, po kterou nevzniká nárok na pojistné plnění.

 2. Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné událostí - Ztráta zaměstnání. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. .

 3. Doložte nám kopii pracovní smlouvy nebo potvrzení od zaměstnavatele, že pracovní či služební poměr byl na dobu neurčitou, příp. určitou o délce min. 1 roku.

 4. Přiložte doklad o skončení pracovního či služebního poměru.

 5. Dále připojte kopii dokladu o evidenci na úřadu práce a potvrzení o přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti (příp. potvrzení o čerpání dávek nemocenské nebo potvrzení o přiznání dávek na rekvalifikaci). Aby mohlo docházet pravidelně k posuzování nároku na pojistné plnění, je nutné kopii dokladu o evidenci na úřadu práce nebo potvrzení o přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti dokládat každý měsíc vždy po datu splátky. Z doloženého podkladu musí být patrné, že evidence na úřadu práce, resp. přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti, nadále trvá i k datu splatnosti.

 6. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat elektronicky na PU-zivot@csobpoj.cz

 7. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Jak je vypláceno pojistné plnění

 

Co je ještě důležité vědět

 

 • Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události.
 • Pojistné plnění je vypláceno na účet banky, která ho použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.
 • Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.