Oznámení pojistné události ze životního pojištění - Bolestné

Oznámení pojistné události - Bolestné

Pro oznámení si připravte:

 

  • číslo pojistné smlouvy
  • průkaz totožnosti
  • číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění
  • lékařskou zprávu potvrzující diagnózu

        Podklady nahrajte na konci webového oznámení.

Údaje o pojistné smlouvě

Zadejte číslo pojistné smlouvy, ze které chcete uplatnit nárok na pojistné plnění. Pomocí tlačítka "+" můžete uvést i více smluv.

Číslo pojistné smlouvy obsahuje 10 číslic a začíná číslicí 1 nebo 7.

Základní údaje o pojištěném

Vyplňte prosím údaje osoby, která uplatňuje nárok na bolestné.

Kontaktní údaje

Základní údaje oznamovatele

Následující údaje vyplňte pouze v případě, že událost oznamuje jiná osoba než pojištěný (např. zákonný zástupce v případě, že se úraz stal nezletilému dítěti, nebo zástupce na základě plné moci).

Kontaktní údaje

Další údaje o oznamovateli

Identifikační údaje osoby jednající s pojišťovnou

Vyplňte prosím identifikační údaje osoby, které pojistnou událostí vznikne nárok na pojistné plnění. Pokud je pojištěný zletilý a svéprávný, jedná se o osobu pojištěného. Pouze v případě, že za pojištěného jedná jiná osoba (např. zákonný zástupce v případě, že se stal úraz nezletilému dítěti, nebo zástupce na základě plné moci), vyplňte níže údaje oznamovatele.

Doložte plnou moc.

Průkaz totožnosti

Občanský průkaz
         Kdo je politicky exponovaná osoba?

Údaje o úrazu

např. 11:00

Doložte rozhodnutí v dané věci.

Kam máme zaslat pojistné plnění?

Doklady

Celková velikost všech nahraných souborů nesmí přesáhnout 10 MB.

K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".
Např. plnou moc, rozhodnutí Policie ČR atd. K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".

Před odesláním oznámení se, prosím, seznamte s níže uvedenými Souhlasy a Prohlášením.

V souvislosti s oznámením bolestného