Oznámení pojistné události život - Hospitalizace

Oznámení pojistné události – Hospitalizace

Pro oznámení si připravte:

 

  • číslo pojistné smlouvy
  • průkaz totožnosti
  • číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění
  • propouštěcí zprávu z hospitalizace včetně překladových zpráv, pokud došlo v průběhu hospitalizace k přeložení na jiné oddělení

        Podklady nahrajte na konci webového oznámení.

Údaje o pojistné smlouvě

Zadejte číslo pojistné smlouvy, ze které chcete uplatnit nárok na pojistné plnění. Pomocí tlačítka "+" můžete uvést i více smluv.

Základní údaje o pojištěném

Vyplňte prosím údaje osoby, která byla hospitalizována.

Kontaktní údaje

Další údaje o pojištěném

         Kdo je politicky exponovaná osoba?

Průkaz totožnosti

Občanský průkaz

Oznamovatel

Osoba, která oznamuje pojistnou událost. Pokud událost oznamuje jiná osoba než pojištěný (např. zákonný zástupce v případě, že bylo hospitalizované nezletilé dítě), prosíme odznačte následující pole a vyplňte údaje.

Doložte plnou moc.

Základní údaje o oznamovateli

Vyplňte prosím údaje osoby, která oznamuje hospitalizaci za pojištěného.

Kontaktní údaje

Další údaje o oznamovateli

Průkaz totožnosti oznamovatele

Občanský průkaz

Údaje o hospitalizaci

Údaje o nemoci

Údaje o úrazu

Doložte rozhodnutí v dané věci.

Kam máme zaslat pojistné plnění?

Doklady

Celková velikost všech nahraných souborů nesmí přesáhnout 10 MB.

Včetně překladových zpráv, pokud byly vystaveny. K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".
Např. plnou moc, rozhodnutí Policie ČR atd. K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".

Před odesláním oznámení se, prosím, seznamte s níže uvedenými Souhlasy a Prohlášením.

V souvislosti s oznámením hospitalizace